Kvalifikācijas celšanas kursi grāmatvežiem, ņemot vērā aktuālākās tendences likumdošanā

 

Kvalifikācijas celšanas kursi grāmatvežiem, ņemot vērā aktuālākās tendences likumdošanā

 Finanšu grāmatvedības uzskaite un informācijas atspoguļošanas aktualitātes, ņemot vērā likumdošanas prasības.

Kvalifikācijas celšanas kurss ir paredzēts praktizējošiem grāmatvežiem, kuri vēlās pilnveidot savas zināšanas grāmatvedībā un paaugstināt savu profesionālo kompetenci. Uzzināsiet par visiem pēdējiem grozījumiem likumdošanā 2021. gadā.

Lektore: Līga Alberliņa – maģistra grāds ekonomikā, iegūts starptautiski 29 Eiropas valstīs atzīts grāmatveža Kompetences sertifikāts, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas biedrs, uzņēmuma SIA “BRUTO 7” īpašniece.

Kursa programmā:
1. Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes:
1.1.Pamatlīdzekļu uzskaites vispārīgie jautājumi
1.2. Pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības noteikšana
1.3. Pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana pēc sākotnējās vērtības noteikšanas
1.4. Pamatlīdzekļu nolietojums
1.5. Pamatlīdzekļu izslēgšana
1.6. Pamatlīdzekļu pārvērtēšana
1.7. Informācijas sniegšana finanšu pārskata pielikumā par pamatlīdzekļiem
2. Krājumu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes:
2.1. Krājumu raksturojums
2.2. Krājumu novērtēšana
2.3. Krājumu uzskaites metodes
2.4. Krājumu inventarizācija
2.5. Krājumu zudumu uzskaite
2.6. Informācijas sniegšana finanšu pārskata pielikumā par krājumiem
3. Debitoru parādu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, citu saistību un citu aktīvu novērtēšanas nosacījumi un metodes:
3.1. Debitoru parādi, to uzskaite
3.2. Uzkrātie ieņēmumi, to uzskaite
3.3. Uzkrātās saistības, to uzskaite
3.4. Citi aktīvi un citas saistības
4. Finanšu nomas un operatīvās nomas darījumu uzskaite:
4.1. Finanšu nomas un operatīvās nomas uzskaites vispārīgie jautājumi
4.2. Nomas klasifikācija
4.3. Finanšu noma nomnieka finanšu pārskatā
4.4. Operatīvā noma nomnieka finanšu pārskatā
4.5. Finanšu noma iznomātāja finanšu pārskatā
4.6. Operatīvā noma iznomātāja finanšu pārskatā
5. Uzkrājumu uzskaite, nesadalītās peļņas un nesegto zaudējumu uzskaite:
5.1 Uzkrājumu uzskaite
5.2. Pārskata gada peļņas vai zaudējumu noteikšana un atspoguļošana finanšu pārskatā
5.3. Iepriekšējā gada un pārskata gada peļņas sadales kārtība un uzskaite
5.4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
5.5. Dividenžu aprēķināšana un uzskaite
6. Darba algu aprēķini, autoratlīdzības, uzņēmuma līgumi:
6.1. Darba algu aprēķināšana
6.2. Slimības naudas aprēķināšana
6.3. Atvaļinājuma naudas un atvaļinājuma kompensācijas aprēķināšana
6.4. Ieturējumi no darba algas, to uzskaite
6.5. Autoratlīdzības
6.6. Uzņēmuma līgumi
7. Kārtība, kādā uzskaita un novērtē ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentus, un dividenžu ieņēmumi.
8. Kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda notikumus pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas maiņu, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdu labojumus:
8.1. Notikumi pēc bilances datuma
8.2. Grāmatvedības politika un tās maiņa
8.3. Grāmatvedības aplēse un tās maiņa
8.4. Kļūdu labojumi
8.5. Starpperiodu finanšu pārskats
9. Gada pārskatu sagatavošana atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu noteikumiem.
10. Uzņēmumu ienākuma nodokļu deklarācijas sagatavošana.


Sīkāka informācija un pieteikšanās SIA EiroVest mājaslapā sadaļā "Kursi"

 

Pasākuma detaļas

Pasākums sākas 22-07-2021 2:00 pm
Pasākumam iespējams reģistrēties no 01-07-2021
Pasākumam iespējams reģsitrēties līdz 22-07-2021
Cena € 361.79
Pasākumu pievienoja EiroVest
Pasākuma kategorijas Grāmatvedība